دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠
لیست کامل اعضای هیات علمی
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن داخلي تلفن مستقيم رایانامه رزومه

علی اصغر شالبافیان استادیار مدیریت جهانگردی 5582 31535582 ashalbafian@semnan.ac.ir
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن داخلي تلفن مستقيم رایانامه رزومه

محمد نجارزاده استادیار مدیریت جهانگردی 5583 31535583 mnajjarzadeh@semnan.ac.ir
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن داخلي تلفن مستقيم رایانامه رزومه

لیلا وثوقی استادیار مدیریت جهانگردی 5571 31535571 vossoughi.la@gmail.com
نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه تلفن داخلي تلفن مستقيم رایانامه رزومه

زهره کیانی فیض آبادی استادیار مدیریت جهانگردی 5584 31535584 zkiani@semnan.ac.ir