چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
لیست کامل اعضای هیات علمی
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن داخلي  تلفن مستقيم سايت شخصي پورتال اساتيد رایانامه رزومه

علی اصغر شالبافیان مربی مدیریت جهانگردی 3323088 -
 
 
ashalbafian@semnan.ac.ir -
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن داخلي  تلفن مستقيم سايت شخصي پورتال اساتيد رایانامه رزومه

محمد نجارزاده استادیار مدیریت جهانگردی 3323088 -
 
 
mnajjarzadeh@profs.semnan.ac.ir دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن داخلي  تلفن مستقيم سايت شخصي پورتال اساتيد رایانامه رزومه

لیلا وثوقی استادیار مدیریت جهانگردی 3323088 -
 
 
vossoughi.la@gmail.com دانلود فايل
  نام , نام خانوادگی مرتبه علمی گروه  تلفن داخلي  تلفن مستقيم سايت شخصي پورتال اساتيد رایانامه رزومه

زهره کیانی فیض آبادی مربی مدیریت جهانگردی 3323088 -
 
 
zkiani@profs.semnan.ac.ir -